Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az InstaTrail szoftver ingyenes használatára

hatályos: 2022. november 1. napjától

Tartalom 

 1. Preambulum
 2. Impresszum: a Szolgáltató adatai

III.    Fogalmak

 1. Vonatkozó jogszabályok
 2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása
 3. A szerződés nyelve, a szerződés formája

VII.   Szolgáltatás ellenértéke

VIII.  A Szolgáltatás nyújtásának feltételei

 1. A Felhasználó kötelezettsége
 2. Szerzői jogok
 3. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság

XII.   Szerződés módosítása

XIII.  Szerződés megszüntetése

XIV.  Fogyasztóvédelmi szabályok, panaszkezelés

 1. Panasz benyújtása a Szolgáltató felé
 2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál
 3. Békéltető testület eljárása
 4. Online vitarendezési platform
 5. Bírósági eljárás
 6. Adatvédelmi rendelkezések, üzleti titok

XVI.    Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

XVII.   A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

XVIII. Záró rendelkezések

 

 

I.             Preambulum

Az Instatrail fejlesztés az OnBased Group Kft. (Szolgáltató) szerzői jogvédelem alatt álló terméke (Alkalmazás), amely használata során a Felhasználónak lehetősége nyílik túraútvonalakat és a teljesítménye eredményeit rögzíteni, azokat másokkal megosztani. A felhasználónak lehetősége nyílik továbbá arra, hogy üzemeltetőként létrehozzon saját útvonalat (Trail), a túraútvonalat teljesítő harmadik személyek eredményeit azzal kapcsolatosan rögzítse és nyilvánosságra hozza.

Az Alkalmazás bármely eszközre történő telepítése felhasználásnak minősül, a telepítést végző, az eszköz tulajdonosa, illetve használója (együttesen: Felhasználó) már a telepítés megkezdésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

II.            Impresszum: a Szolgáltató adatai

Név: OnBased Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.

Cégjegyzékszám: 01-09-358746

Adószám: 13355166-2-42

Képviselő: Belákovics Ákos és Papp Albert Márton önállócégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető

Telefonszám: +36 20 320 8360

E-mail: info@instatrail.hu

Honlap: www.instatrail.hu

III.          Fogalmak

Alkalmazás: a Szolgáltató által fejlesztett, szerzői jogvédelem alatt álló 3 komponensű szoftver, amely lehetővé teszi túraútvonalak tervezését, rögzítését és a túrákat teljesítő személyek Adatvédelmi szabályzatban rögzített adatainak kezelését.

Alkalmazási kézikönyv: az Alkalmazás működését, technikai feltételeit, a szolgáltatás tartalmát rögzítő termék- és szolgáltatás-leírás.

Felek: Szolgáltató és a Felhasználó együttesen.

Felhasználó: Az a természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy vagy szervezet, aki vagy amely az Alkalmazást, illetve annak bármely részét akár Túraútvonal-teljesítőként, akár Túraútvonal üzemeltetőként, akár más célból használja, ideértve különösen a szoftver bármely eszközre történő telepítését, adatok feltöltését, túraútvonalak tervezését, az adatok harmadik személyekkel történő megosztását, azok nyilvánosságra hozatalát.

Fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény 2§ a) pontja szerinti természetes és nem természetes személy, szervezet.

Nevezés: a Túraútvonal-üzemeltetők által rögzített túrákon való részvételi szándék jelzése az Alkalmazáson keresztül.

Szolgáltatás: az Alkalmazás és annak működéséhez szükséges, a Szolgáltató által nyújtott tevékenységek, járulékos szolgáltatások összessége, függetlenül annak ingyenességétől, vagy díjfizetéshez kötöttségétől.

Szolgáltató: OnBased Group Korlátolt Felelősségű Társaság.

Túraútvonal-teljesítő: Az a természetes személy, aki a Túraútvonal-üzemeltetők által létrehozott és az Alkalmazás által elérhető túraútvonal teljesítésére az Alkalmazáson keresztül nevezést ad le.

Túraútvonal-üzemeltető (Trail owner): Az a természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy vagy szervezet, aki vagy amely az Alkalmazásban túraútvonalat rögzít, függetlenül a létrehozás módjától és a nevezések lététől, számától.

IV.          Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a hatályos magyar és EU-s jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 2. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

V.           Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 1. A jelen ÁSZF a fent feltüntetett naptól hatályos, határozatlan időtartamig.
 1. Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint valamennyi Felhasználóra, tárgyi hatálya pedig a Szolgáltatásra terjed ki.
 1. A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.
 1. Az Alkalmazás használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Szolgáltató honlapján elérhető Alkalmazási kézikönyv tartalmazza.
 1. A Felhasználó az Alkalmazás bármely elemének letöltésével, megnyitásával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azok megtartását magára nézve kötelezőnek fogadja el.

VI.          A szerződés nyelve, a szerződés formája

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja.

VII.        Szolgáltatás ellenértéke

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatások igénybevétele díjmentes. A díjmentesség nem eredményezi az Alkalmazás szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) IV. fejezete szerinti szabad felhasználást.

 

VIII.      A Szolgáltatás nyújtásának feltételei

 1. Szolgáltató saját belátása és az Alkalmazás fejlesztési szintje szerint biztosítja a Szolgáltatást a Felhasználó részére.
 1. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását bármikor szabadon korlátozhatja, illetve megszüntetheti, ez utóbbi esetben felmerülhet az a lehetőség, hogy a Felhasználó az addig keletkezett és tárolt túraadatai a Felhasználó számára elérhetetlenné válnak.
 1. Szolgáltató saját belátása szerint bármikor jogosult a Szolgáltatás, illetve annak valamely része felhasználását, alkalmazását díjfizetéshez kötni. Szolgáltató erre a Felhasználó figyelmét a legalább a díjfizetési kötelezettség kezdő napja előtt 30 nappal, elektronikus úton felhívja, lehetővé téve a Felhasználó számára a szerződés felmondását, illetve új, ellenérték fizetéséhez kötött Szolgáltatás igénybe vételét.
 1. Az Alkalmazás letöltésének és használatának technikai feltételeit a Felhasználó köteles biztosítani az Alkalmazási kézikönyvben leírt paraméterek szerint.

 

IX.          A Felhasználó kötelezettsége

 1. Felhasználó köteles az Alkalmazást rendeltetésszerűen használni, a szerzői jogok maradéktalan betartásával.
 1. Felhasználót kizárólag a jelen ÁSZF-ben nevesített felhasználási jogok illetik meg, azokat nem lehet kiterjesztően értelmezni. Felhasználót az Alkalmazás vonatkozásában kizárólagos felhasználási jog semmilyen tekintetben nem illeti meg. A felhasználási jog nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott.
 1. Felhasználó az Alkalmazás használata során az adatvédelmi szabályok betartására köteles, ezért teljeskörű felelősséggel tartozik.
 1. Felhasználó az Alkalmazás igénybevétele során köteles jóhiszeműen eljárni, a többi Felhasználó jogainak érvényesítését biztosítani. Felhasználó kizárólag és teljes mértékben felelős a saját magatartásáért, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az esetleges jogsértések felderítése érdekében a hatóságokkal maradéktalanul együttműködik.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa rögzített túraútvonal tekintetében kizárólagosság nem illeti meg, ennek megfelelően igényt nem alapozhat arra, hogy a rögzített túraútvonalat, vagy annak bármely részét más Felhasználó is túraútvonalként tünteti fel, vagy használja. Ez nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a túraútvonal teljesítésének elismerését, nevezési díj fizetéséhez kösse.
 1. Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosak, a valóságnak megfelelőek és azok megadására a Felhasználó jogosult legyen. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a pontatlan, vagy jogosulatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. felhasználó tudomásul veszi, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű nyújtását.
 1. Felhasználó felelőssége a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtése, a megfelelő hardvereszközök, valamint a telekommunikációs kapcsolat biztosítása a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között.
 1. Felhasználó köteles a saját rendszerét és informatikai programjait úgy kialakítani (különösen: vírusok ellen megfelelő védelmi rendszert kiépíteni), hogy a biztonság és a rendszer elérhetősége, használatának lehetősége ne csökkentjen.
 1. Felhasználó köteles a jelszavát és a hozzáférési adatait titokban tartani, azokat harmadik személy előtt nem teheti megismerhetővé, vagy harmadik személy által elérhetővé. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a jelszava, vagy hozzáférési adatai illetéktelen személy birtokába jutottak, köteles azt a Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, illetőleg köteles jelszavát módosítani.
 1. Felhasználó köteles a Szolgáltatót az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és a Szolgáltatót a hibajavításban megfelelően támogatni.
 1. Az Alkalmazás hibájának bejelentése csak írásban, a Szolgáltató által biztosított online felületen, vagy a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címen (info@instatrail.hu) az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. Az Alkalmazás hibájának javítása csak a Szolgáltató székhelyén történhet.

X.           Szerzői jogok

 1. Az Szjt. 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az Alkalmazás szerzői jogi védelem alá tartozó műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató kifejezetten megtiltja az Alkalmazásban található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi használatot, amellyel az Alkalmazás bármely része módosítható. Az Alkalmazásból és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak az Alkalmazásra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: OnBased Group Korlátolt Felelősségű Társaság.
 1. Az Alkalmazás tekintetében az Szjt. VI. és VII. fejezetében foglaltak az irányadók azzal, hogy az Szjt. 59. § (1) bekezdésében foglalt kizárólagos jogok – a jogszabályi rendelkezéssel ellentétben – a Szolgáltatót illetik meg.

XI.          A Szolgáltató felelőssége, szavatosság

 1. Az ingyenesen nyújtott Szolgáltatás jellegére tekintettel a Szolgáltató jogszavatosságot, illetve a termékszavatosság körében a Szolgáltatás javítását vállalja, a hatályos jogszabályok szerint. A Felhasználó által jelzett hiba javítását a Szolgáltató késedelem nélkül megkezdi és a lehető legrövidebb időn belül befejezi.
 1. Amennyiben a Szolgáltató a hibát legkésőbb 30 napon belül nem javítja ki, a Felhasználó a szerződést felmondhatja.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (különösen: adatvesztés, üzleti haszon elmaradás, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), amely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, ide nem értve a Ptk. szándékos károkozásra vonatkozó rendelkezéseit.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az Alkalmazás a Felhasználó igényeit teljes egészében kielégítse.
 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az Alkalmazás letöltéséből és használatából erednek, vagy azzal összefüggésben keletkeznek. Felhasználó az Alkalmazást kizárólag saját felelősségére és kockázatára töltheti le és használhatja, és már a letöltéssel kifejezetten elfogadja azt, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vagy károkozásért való felelősségen túlmenően.
 1. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a többi Felhasználó által tanúsított magatartásért.
 1. A Szolgáltató szolgáltatási oldaláról elérhető kapcsolódási pontok (linkek) Felhasználó általi használata esetén a Szolgáltató ezen linkek szolgáltatóinak adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért felelősséget nem vállal.
 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapja látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

XII.        Szerződés módosítása

 1. A Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani jogosult, a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételével és használatával ezt a Szolgáltatót megillető jogot tudomásul veszi. Az egyoldalú szerződésmódosítás köre különösen, de nem kizárólagosan magába foglalja azt, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás egyes elemeinek használatát a későbbiekben díjfizetéshez, vagy egyéb feltételekhez kösse.
 1. Az egyoldalú szerződésmódosításról a Szolgáltató a Felhasználót az Alkalmazás során megadott e-mail címén értesít – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik –, legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépése előtt 15 nappal.
 1. Egyoldalú ÁSZF módosítás esetén, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépése előtt nem mondja fel a szerződést, a hatálybalépés napjától a hatályba léptetett rendelkezések alkalmazandók.

XIII.      Szerződés megszüntetése

 1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés megszüntethető oly módon, ha azt akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó felmondja. A felmondás azonnali hatállyal áll be és sem a Szolgáltatót, sem a Felhasználót nem terheli indoklási kötelezettség. A felmondás írásbeli alakszerűséghez kötött. Írásbeli felmondásnak minősül a felmondás Felhasználó által az info@instatrail.hu e-mail címre, valamint a Szolgáltató által a Felhasználó által megadott email címre történő megküldése.
 1. A Szolgáltató általi felmondásnak minősül, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megszünteti.

XIV.      Fogyasztóvédelmi szabályok, panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználó a hatályos jogszabályok alapján egyben Fogyasztónak is minősül, a jelen fejezet rendelkezései alkalmazandók.

1.    Panasz benyújtása a Szolgáltató felé

 1. A Felhasználó – a Szolgáltatás jellegére tekintettel – írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Szolgáltatás Felhasználók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Az írásbeli panasz benyújtásának módja:

 1. a)elektronikusan az info@instatrail.hu e-mail címen,
 2. b)postai úton a Szolgáltató székhelycímére (1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.).
 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
 1. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a Felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló Felhasználói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára.

2.    Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

3.    Békéltető testület eljárása

 1. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 1. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettsége („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
 1. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.
 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 1. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell:
 1. a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. a az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,
 4. a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a Felhasználó aláírását.
 1. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
 1. Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
 1. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu, ugyanezen honlapon keresztük a panasz online úton is beküldhető.
 1. A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

4.    Online vitarendezési platform

 1. Az Európai Bizottság által létrehozott szolgáltatás útján az arra rendszeresített honlapon a Felhasználó beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.
 1. Amennyiben a Felhasználó panaszt kíván tenni a Szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
 1. A portálon a Felhasználó és a Szolgáltató közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
 1. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

5.    Bírósági eljárás 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XV.        Adatvédelmi rendelkezések, üzleti titok

 1. A Szolgáltató adatvédelmi szabályait a www.instatrail.hu honlapon található Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
 1. Felek a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során egymásnak átadott, vagy a másik féllel bármely módon közölt üzleti titok megóvására kötelesek az ületi titok vádelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései szerint.

XVI.      Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 1. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos hatálytalan vagy érvénytelen, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, érvénytelen vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
 1. A Szolgáltatónk nincs a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

XVII.    A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 1. A Szolgáltató által a Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett szerverek elérhetősége évi 95% feletti. A Szolgáltató rendszeresen naponta menti a teljes adattartalmat, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A mentéseket 6 napig őrizzük meg. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során  megjelenő adatokat PostgreSQL adatbázisban tárolja.

XVIII.   Záró rendelkezések

 1. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF  valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
 1. Amennyiben a Szolgáltató által küldött értesítés tárgya a jelen ÁSZF módosítása, úgy Szolgáltató értesítési kötelezettségének a Szolgáltató honlapján történő közzététellel tesz eleget.
 1. A jelen ÁSZF értelmezésére és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai az irányadóak.